โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เกี่ยวกับโรงเรียน

รู้จักโรงเรียน

โรงเรียนหนองอารีพิทยา  เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  จากนโยบายดังกล่าวได้นำมาใช้เป็นกรอบและทิศทางใน

การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมCuriosity and a love of learning are the best things we can instill in our students.


Our Curriculum

Our teachers are passionate about their students — and passionate about what they teach.

Are we right for your student? Contact us to learn more about our pedagogy, curriculum, or history. We’re proud of our school, and happy to share.


Get in Touch

Nongareepittaya School
123 Main St
555-555-5555


Send Us a Message


Copyright Nongareepittaya School – All rights reserved

โฆษณา
Create your website at WordPress.com
Get started